Các công ty thành viên và liên kết | Cac-cong-ty-thanh-vien-va-lien-ket

Giới thiệu chung
Các công ty thành viên và liên kết
  Công ty cổ phần phát triển nhân lực ITM Đà Nẵng
    Công ty Cổ phần ITM Thành Phố Hồ Chí Minh

   Công ty Cổ phần ITM Nhật Bản
   Công ty Cổ phần NC Network Việt Nam
 
 Công ty Cổ phần OJT

duhoc.jpg